CAS号查询化工产品 >  CAS No.72252-61-0

72252-61-0  [5-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1H-吡唑-4-基)偶氮]-4-羟基-1,3-苯二磺酸根]铜酸二钠

CAS Number:72252-61-0 基本信息
中文名:71513 [5-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1H-吡唑-4-基)偶氮]-4-羟基-1,3-苯二磺酸根]铜酸二钠
英文名:51689 Cuprate,[5-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-1,3-benzenedisulfona
分子式: C16H10CuN4O8S2.2Na
72252-61-0
相关化学品信息
4,4'-二甲氧基二苯基甲醇  72732-23-1  723340-88-3  72551-53-2  72082-38-3  72252-37-0  72790-89-7  728947-51-1  72955-42-1  7270-49-7  729-03-3  722-07-6  72850-52-3  甲基 4-O-BETA-D-半乳糖基-BETA-D-吡喃葡萄糖苷  72595-17-6  72045-16-0  72133-55-2  3-(三氟甲基)二苯基甲醇  二[3-[(5-氯-2-羟基)苯基]偶氮]-4-羟基-5-[(2,5,6-三氯-4-嘧啶基)氨基]-2,7-萘二磺酸根合]铬酸五钠  72740-05-7  72907-24-5  4,4'-二(2,5-二甲基苯乙烯基)联苯  724429-35-0  723.7  727383-36-0  72284-40-3  72284-48-1  72236-26-1  7-羟基-5-氧代-1,2,3,5-四氢氮茚-8-甲酸乙酯  720-93-4  963|
CAS#72252-61-0 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册