CAS号查询化工产品 >  CAS No.29297-14-1

29297-14-1  2E-2-丁烯二酸二丁酯与乙烯苯和2-甲基-2丙烯酸-2-羟基乙酯的聚合物

CAS Number:29297-14-1 基本信息
中文名:15209 2E-2-丁烯二酸二丁酯与乙烯苯和2-甲基-2丙烯酸-2-羟基乙酯的聚合物
英文名:85386 2-Butenedioic acid (2E)-, dibutyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-p
分子式: (C12H20O4.C8H8.C6H10O3)x
29297-14-1
相关化学品信息
2933-16-6  29473-93-6  29506-36-3  2-溴-2-甲基丙二酸二乙酯  29955-12-2  291307-12-5  2941-37-9  5,6-二羟基吲哚啉  29833-93-0  2990-43-4  2,6-二氯-3-硝基甲苯  29597-84-0  29271-49-6  苯基三氯硅烷与苯基甲基二氯硅烷的聚合物  29687-54-5  29561-04-4  5-硝基吡啶-2-甲酸甲酯  2963-79-3  292068-37-2  2977-18-6  29811-19-6  Gimatecan  氨基葡萄糖硫酸盐  29418-41-5  29242-17-9  29644-82-4  29782-65-8  29788-41-8  29886-62-2  香菇素  872|
CAS#29297-14-1 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册