CAS号查询化工产品 >  CAS No.68541-72-0

68541-72-0  [4-[[4,5-二氢-3-甲基-5-(氧-KAPPAO)-1-苯基-1H-吡唑-4-基]偶氮-KAPPAN1]-3-(羟基-KAPPAO)-1-萘磺酸铬

CAS Number:68541-72-0 基本信息
中文名:66612 [4-[[4,5-二氢-3-甲基-5-(氧-KAPPAO)-1-苯基-1H-吡唑-4-基]偶氮-KAPPAN1]-3-(羟基-KAPPAO)-1-萘磺酸铬
英文名:46788 [4-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-(oxo-kappa O)-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl]azo-kappa N1]-3-(hydroxy-kappa OC
别名: chromium, [4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydro;
xy-1-naphthalenesulfonato]-;
Chromium,[4-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-(oxo-kappa O)-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl]azo-kappa N1]-3-(hydroxy-kappa O)-1-naphthalenesulfonato]-
分子结构:
分子式: C20H13CrN4O5S
68541-72-0
相关化学品信息
氟磺酰基二氟乙酸甲酯  颜料红81:3  α-氢-ω-羟基-聚氧-1,2-亚乙基的单C16-22烷基醚磷酸钠盐    683220-64-6  1,2,3,4-四氢喹啉-4-羧酸甲酯  己二酸与2,2,-二甲基-1,3-丙二醇(2-乙基己)酯的共聚物  N-椰子酰基-L-谷氨酸衍生物二钠盐  7-氨基-4-羟基-3-[[4-[(4-磺苯基)偶氮基]苯基]偶氮基]-2-萘磺酸与二乙醇胺的化合物  聚亚甲基聚亚苯异氰酸酯与羟基封端聚丁二烯的聚合物  苄基磷酸  68477-53-2  68958-86-1  68476-42-6  68041-22-5  (C16-18-饱和、C18-不饱和)脂肪酸钾盐  68460-03-7  C3-9烷基磷酸酯  68928-41-6  不饱和脂肪酸植物油  α-氢-ω-羟基-聚氧乙烯单-C12-13-烷基醚磷酸钾盐类  68649-83-2  68130-52-9  68876-75-5  6837-45-2  687636-93-7  DL-环丝氨酸  68957-68-6  蓖麻油与二亚丙基甘醇、1,1'-亚甲基二(4-异氰酸根合苯)和聚丙二醇的聚合物  甲醇环氧乙烷与壬基酚的聚合物  1039|
CAS#68541-72-0 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册