CAS号查询化工产品 >  CAS No.63105-49-7

63105-49-7  [5-(乙酰基氨基)-4-羟基-3-[[2-羟基-4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-2,7-萘二磺酸根合]铜酸三钠

CAS Number:63105-49-7 基本信息
中文名:18615 [5-(乙酰基氨基)-4-羟基-3-[[2-羟基-4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-2,7-萘二磺酸根合]铜酸三钠
英文名:88791 Cuprate, [5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[[2-hydroxy-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-2,7-nap
63105-49-7
相关化学品信息
63990-07-8  63517-33-9  63746-09-8  颜料红38  63185-86-4  6328-64-9  63981-58-8  63834-09-3  1-二乙基氨基-2-丁炔  聚-D-亮氨酸  635713-71-2  6339-70-4  63428-86-4  63217-43-6  盐酸普莫卡因  63982-05-8  2-丙烯酸-2-[[(丁基氨基)-羰基]氧代]乙酯  6398-11-4  63982-39-8  63399-94-0  63886-58-8  63917-90-8  6311-16-6  63978-12-1  63885-46-1  63700-38-9  63467-20-9  6330-46-7  63547-74-0  2,3-二氯苯甲醛  861|
CAS#63105-49-7 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册