CAS号查询化工产品 >  CAS No.2550-52-9

2550-52-9  环十六酮

CAS Number:2550-52-9 基本信息
中文名:36634 环十六酮;
环十六酮(6CI,7CI,8CI,9CI)
英文名:16810 Cyclohexadecanone (6CI, 7CI, 8CI, 9CI)
别名: cyclohexadecanone;
Cyclohexadecanone(6CI,7CI,8CI,9CI)
分子结构:
  • CAS:2550-52-9_环十六酮的分子结构
  • CAS:2550-52-9_环十六酮的分子结构
  • 1
  • 2
分子式: C16H30O
2550-52-9
相关化学品信息
25142-45-4  25756-93-8  250244-65-6  25458-01-9  254888-06-7  25680-57-3  25331-01-5  25330-95-4  叔丁氧羰基-L-2,4-二氨基丁酸  25740-13-0  25448-39-9  254980-02-4  25047-20-5  三甲基硅基三氯乙酸  25342-89-6  25650-75-3  二氯乙基磷化氢  2566-91-8  25044-01-3  250374-96-0  25278-40-4  甲基丙烯酸甲酯、醋酸乙烯酯的共聚物  252337-58-9  磷酸三己基酯  250296-15-2  250375-03-2  2,2'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基甲醛)]双环氧乙烷的均聚物  25251-03-0  25178-72-7  氯乙醛缩乙二醇  910|
CAS#2550-52-9 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册
本页关键词:CAS:2550-52-9