CAS号查询化工产品 >  CAS No.16058-59-6

16058-59-6  1-(3-氯苯基氨基)-4,8-二羟基-5-硝基-9,10-蒽二酮

CAS Number:16058-59-6 基本信息
中文名:9936 1-(3-氯苯基氨基)-4,8-二羟基-5-硝基-9,10-蒽二酮
英文名:80112 1-[(3-chlorophenyl)amino]-4,8-dihydroxy-5-nitro-9,10-Anthraacenedione
别名: 9,10-Anthraacenedione,1-[(3-chlorophenyl)amino]-4,8-dihydroxy-5-nitro-
分子结构:
CAS:16058-59-6_1-(3-氯苯基氨基)-4,8-二羟基-5-硝基-9,10-蒽二酮的分子结构
分子式: C20H11ClN2O6
16058-59-6
相关化学品信息
氯霉素硬脂酸酯  异丁基环己烷  16081-15-5  16552-65-1  16025-07-3  16897-97-5  164575-82-0  2-氟异氰酸苯酯  2-氨基苄氨肟  16571-53-2  169452-16-8  16136-32-6  16882-89-6  165736-98-1  165682-93-9  异硫氰酸 p-氯苯甲酰脂  1695-02-9  16127-54-1  16325-23-8  16202-50-9  16087-65-3  169338-17-4  1608-78-2  3-(三甲基甲硅烷基)丙酸乙酯  16278-99-2  162760-96-5  1690-72-8  1614-59-1  16720-69-7  167081-03-0  868|
CAS#16058-59-6 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册