CAS号查询化工产品 >  CAS No.1169-98-8

1169-98-8  邻苯二甲酸环己烷基-2-乙基己基酯

CAS Number:1169-98-8 基本信息
中文名:43409 邻苯二甲酸环己烷基-2-乙基己基酯
英文名:23585 Cyclohexyl-2-ethylhexylphthalat
别名: 1,2-Benzenedicarboxylicacid, cyclohexyl 2-ethylhexyl ester (9CI);
Phthalic acid, cyclohexyl 2-ethylhexylester (7CI,8CI)
分子结构:
  • CAS:1169-98-8_邻苯二甲酸环己烷基-2-乙基己基酯的分子结构
  • CAS:1169-98-8_邻苯二甲酸环己烷基-2-乙基己基酯的分子结构
  • 1
  • 2
分子式: C22H32O4
1169-98-8
相关化学品信息
114754-73-3  116337-66-7  113143-56-9  113106-78-8  117018-99-2  113941-77-8  1174020-42-8  118337-14-7  119163-31-4  N-苯基咔唑  苯-d1  2-环丙基苄胺  3,4-(二辛氧基)苯乙酮  117022-35-2  112839-31-3  111244-97-4  112368-27-1  114370-98-8  112515-27-2  114164-97-5  5-氯-2-硝基三氟甲苯  110952-46-0  十二烷基二甲基叔胺  118540-32-2  117106-19-1  1189726-22-4  113225-19-7  111497-87-1  1141-41-9  1117-66-4  901|
CAS#1169-98-8 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册