CAS号查询化工产品

热门搜索化学品最多只显示前20条,请点击“搜索化学品”查看所有结果


CAS登录号 中文名 英文名 分子结构式 分子式 详情 供应商
81-81-2华法林;
3-(3-氧代-1-苯基丁基)-4-羟基-2H-1-苯并吡喃-2-酮;
3-(1-丙酮基苄基)-4-羟基香豆素;
灭鼠灵
Warfarin;
4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin;
3-(1'-Phenyl-2'-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin
CAS:81-81-2分子结构C19H16O4详情供应商
87-01-47-二甲氨基-4-甲基香豆素7-Dimethylamino-4-methylcoumarin;
4-Methyl-7-dimethylaminocoumarine;
7-(Dimethylamino)-4-methyl-2-benzopyrone
CAS:87-01-4分子结构C12H13NO2详情供应商
87-05-87-乙氧基-4-甲基香豆素7-Ethoxy-4-methyl-2H-chromen-2-one;
7-Ethoxy-4-methylcoumarin;
Ethyl 4-methylumbelliferyl ether
CAS:87-05-8分子结构C12H12O3详情供应商
90-33-54-甲基伞形酮;
7-羟基-4-甲基香豆素;
羟甲香豆素
4-Methylumbelliferone;
4-Methyl-7-hydroxycoumarin;
7-Hydroxy-4-methylcoumarin;
beta-Methylumbelliferone;
Hymecromone;
Coumarin 4
CAS:90-33-5分子结构C10H8O3详情供应商
91-44-17-二乙氨基-4-甲基香豆素;
7-二乙氨基-4-甲基-2H-1-苯并吡喃-2-酮;
荧光增白剂WS;
荧光增白剂52
7-Diethylamino-4-methylcoumarin;
7-(Diethylamino)-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one;
4-Methyl-7-(diethylamino)coumarin;
Coumarin 1;
MDAC);
C.I. 551100;
C.I. Fluorescent Brightener 140;
C.I. Fluorescent Brightener 52;
Leucophor WS
CAS:91-44-1分子结构C14H17NO2详情供应商
91-64-5香豆素;
香豆内酯;
氧杂萘邻酮;
邻氧萘酮;
2H-1-苯并吡喃-2-酮
Coumarin;
2H-1-Benzopyran-2-one
CAS:91-64-5分子结构C9H6O2详情供应商
92-48-86-甲基香豆素6-Methylcoumarin;
6-Methyl-2H-chromen-2-one
CAS:92-48-8分子结构C10H8O2详情供应商
92-61-5东莨菪内酯;
莨菪亭;
7-羟基-6-甲氧基香豆素;
7-羟基-6-甲氧基-2H-1-苯并吡喃-2-酮
Scopoletin;
6-Methoxyumbelliferone;
7-Hydroxy-6-methoxycoumarin;
7-Hydroxy-6-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one
CAS:92-61-5分子结构C10H8O4详情供应商
93-35-67-羟基香豆素;
7-羟基-2H-1-苯并吡喃-2-酮
7-Hydroxycoumarin;
Umbelliferone;
7-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one
CAS:93-35-6分子结构C9H6O3详情供应商
119-84-6二氢香豆素;
二羟基香豆素;
苯并二氢吡喃酮;
1,2-苯并二氢吡喃酮;
二氢色满酮;
氢化肉桂酸内酯
3,4-Dihydrocoumarin;
3,4-Dihydro-1-benzopyran-2-one;
1,2-Benzodihydropyrone;
Hydrocoumarin
CAS:119-84-6分子结构C9H8O2详情供应商
305-01-16,7-二羟基香豆素Esculetin;
6,7-Dihydroxycoumarin;
Cichorigenin
CAS:305-01-1分子结构C9H6O4详情供应商
484-12-8蛇床子素;
7-甲氧基-8-异戊烯基香豆素
Osthole;
7-Methoxy-8-(3-methyl-2-butenyl)-2H-1-benzopyran-2-one
CAS:484-12-8分子结构C15H16O3详情供应商
486-35-1瑞香素;
瑞香内酯;
7,8-二羟基香豆素
7,8-Dihydroxycoumarin;
Daphnetin;
7,8-Dihydroxychromen-2-one
CAS:486-35-1分子结构C9H6O4详情供应商
487-06-95,7-二甲氧基香豆素5,7-Dimethoxycoumarin;
5,7-Dimethoxychromen-2-one;
Citropten;
Limettin
CAS:487-06-9分子结构C11H10O4详情供应商
531-59-97-甲氧基香豆素7-Methoxycoumarin;
Herniarin;
Methyl umbelliferyl ether
CAS:531-59-9分子结构C10H8O3详情供应商
531-81-7香豆素-3-羧酸Coumarin-3-carboxylic acid;
2-Oxo-2H-1-benzopyran-3-carboxylic acid
CAS:531-81-7分子结构C10H6O4详情供应商
607-71-64-甲基香豆素4-Methylcumarin;
4-Methyl-2H-chromen-2-one
CAS:607-71-6分子结构C10H8O2详情供应商
1076-38-64-羟基香豆素;
4-羟基-1-苯并吡喃-2-酮
4-Hydroxycoumarin;
4-Hydroxy-1-benzopyran-2-one;
4-Coumarinyl alcohol
CAS:1076-38-6分子结构C9H6O3详情供应商
2107-76-85,7-二羟基-4-甲基香豆素5,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin;
5,7-Dihydroxy-4-methylchromen-2-one
CAS:2107-76-8分子结构C10H8O4详情供应商
2555-28-47-甲氧基-4-甲基香豆素7-Methoxy-4-methylcoumarin;
Coumarin,7-methoxy-4-methyl- (7CI,8CI);
Herniarin, 4-methyl- (6CI);
4-Methyl-7-methoxycoumarin;
4-Methylherniarin;
4-Methylumbelliferone methylether;
7-Methoxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one;
7-Methoxy-4-methyl-2H-chromen-2-one;
7-Methoxy-4-methylcoumarin;
NSC 688805
CAS:2555-28-4分子结构C11H10O3详情供应商
热门搜关键词:C9H5FO C7H7AsO4 F2H8O4Zn C18H31ClN2O2 C19H14Cl2N2O3S C9H14Br2N2O C26H18N2 C8H19ClN3 C9H6F6N2S C23H18O9S C18H21Cl3CrN3 C22H21ClN2O3 C33H47N3O5S C6H14BCl3N2 131711 Pentan-1-ol C16H15N3O6S Cl3Cu3 C10H22IN C7H19N2O2PS C12H27N3O4 C10H17N2O2 C21H16N2O2S C14H6Cl2N2O4S C17H31NO6 C18H24N2O4S4 C32H39NO20 C23H19ClO5 AsH4NO2 C13H21O6PS C24H39BrN2O6 C15H16Cl2FN3O2S C23H40N6O3Si2 C4H11AsI2 C11H12ClN3O5 C7H2D7N C9H12N2S2 C11H21BrN2 C12H10CaO2 C12H21B