CAS号查询化工产品>  第1401页

CAS登录号 中文名 英文名 分子结构式 分子式 详情 供应商
18622-13-41-氨基-4-羟基-2-(4-羟苯氧基)蒽酮10-Anthracenedione, 1-amino-4-hydroxy-2-(4-hydroxyphenoxy)-9;
1-amino-4-hydroxy-2-(p-hydroxyphenoxy)-Anthraquinone;
1-amino-4-hydroxy-2-(4-hydroxyphenoxy)-10-anthracenedione;
1-amino-4-hydroxy-2-(4-hydroxyphenoxy)-10-anthracenedione
CAS:18622-13-4分子结构C20H13NO5详情供应商
17869-11-31-氨基-4-羟基-2-[2-(2-甲氧基乙氧基)乙氧基]-9,10-蒽二酮1-amino-4-hydroxy-2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]-9,10-AnthracenedioneCAS:17869-11-3分子结构C19H19NO6详情供应商
67923-48-21-氨基-4-羟基-2-[(2-氢乙基)硫代]蒽醌1-Amino-4-hydroxy-2-(2-hydroxyethylthio)-9,10-anthracenedione;
1-amino-4-hydroxy-2-[(2-hydroxyethyl)thio]-10-anthracenedione
CAS:67923-48-2分子结构C16H13NO4S详情供应商
6258-06-61-氨基-4-溴-9,10-二氢-9,10-二氧代-2-蒽磺酸单钠盐2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-bromo-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, monosodium salt;
1-amino-4-bromanthrachinon-2-sulfonan sodny
CAS:6258-06-6分子结构C14H7BrNNaO5S详情供应商
129-02-21-氨基-8-萘甲酸;
8-氨基-1-萘甲酸
1-amino-8-naphthoic acid;
8-Amino-1-naphthoic acid;
8-Amino-1-naphtha-lene carboxylic acid
CAS:129-02-2分子结构C11H9NO2详情供应商
31715-42-11-氨基-5-羟基-4-[(1-甲基丙基)氨基]-8-硝基-9,10-蒽醌1-Amino-5-hydroxy-4-[(1-methylpropyl) amino]-8-nitro-9,10-anthracenedione;
1-amino-5-hydroxy-4-[(1-methylpropyl)amino]-8-nitro-10-anthracenedione
CAS:31715-42-1分子结构C18H17N3O5详情供应商
63589-10-61-氨基-9,10-二氢-4-[(4-甲氧基苯基)氨基]-9,10-二氧代-2-蒽磺酸单钠盐2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-4-[(4-methoxyphenyl)amino]-9,10-dioxo-, monosodium s;
1-amino-9,10-dihydro-4-[(4-methoxyphenyl)amino]-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acimonosodium salt
CAS:63589-10-6分子结构C21H15N2NaO6S详情供应商
128-98-31-氨基-9,10-二氢-4[[(4-甲苯基)磺酰]氨]-蒽醌-2-磺酸1-amino-9,10-dihydro-4-[[(4-methylphenyl) sulfonyl]amino]-9,10-dioxo-2-Anthracenesulfonic acid;
1-amino-9,10-dihydro-4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid
CAS:128-98-3分子结构C21H16N2O7S2详情供应商
18013-23-51-氨基-9,10-二氢-4-[[4-[[甲基[(4-甲苯基)磺酰基]氨基]甲基]苯基]氨基]-9,10-二氧化蒽-2-磺酸1-Amino-9,10-dihydro-4-[[4-[[methyl[(4-methylphenyl)sulphonyl]amino]methyl]phenyl]amino]-9,10-dioxoa;
2-anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-4-[[4-[[methyl[(4-methylphenyl)
CAS:18013-23-5分子结构C29H25N3O7S2详情供应商
72927-96-91-氨基-9,10-二氢-9,10-二氧代-4-[(2,4,6-三甲基苯基)氨基]蒽-2-磺酸锂2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[(2,4,6-trimethylphenyl)amino]-, monoli;
2-Anthracenesulfonic acid,1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[(2,4,6-trimethylphenyl)amino]-, monolithium salt;
1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[(2,4,6-trimethylphenyl)amino]-2-anthracenesulfonic acimonolithium salt;
2-Anthracenesulfonic acid,1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[(2,4,6-trimethylphenyl)amino]-,monolithium salt
CAS:72927-96-9分子结构C23H19LiN2O5S详情供应商
64981-00-61-氨基-9,10-二氢-4-[[(4-甲苯基)磺酰基]氨基]-9,10-二氧代蒽-2-磺酸钠Sodium 1-amino-9,10-dihydro-4-[[(4-methylphenyl) sulphonyl]amino]-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate;
2-Anthracenesulfonicacid, 1-amino-9,10-dihydro-4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]-9,10-dioxo-,monosodium salt (9CI)
CAS:64981-00-6分子结构C21H15N2NaO7S2详情供应商
16102-99-11-氨基-9,10-二氢-9,10-D二氧-4-[[4-[[2-(硫氧)乙基]磺酰基]苯基]氨基]-2-蒽磺酸二钠2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl;
2-Anthracenesulfonic acid,1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-,disodium salt
CAS:16102-99-1分子结构C22H16N2Na2O11S3详情供应商
25492-67-51-氨基-9,10-二氢代-4-[(2-甲苯基)氨基]-9,10-二氧代-2-蒽磺酸钠盐2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-4-[(2-methylphenyl)amino]-9,10-dioxo-, monosodium sa;
2-Anthraquinonesulfonic acid, 1-amino-4-[(2-methylphenyl)amino]-, sodium salt
CAS:25492-67-5分子结构C21H15N2NaO5S详情供应商
52740-90-61-氨基-N-(3-溴-9,10-二氢-9,10-二氧-2-蒽基)-9,10-二氢-9,10-二氧-2-蒽羧酰胺1-amino-N-(3-bromo-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenyl)-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-Anthracenecarbox;
2-Anthraquinonecarboxamide,1-amino-N-(3-bromo-2-anthraquinonyl)- (3CI)
CAS:52740-90-6分子结构C29H15BrN2O5详情供应商
83-62-51-氨基蒽醌-2-磺酸1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid;
1-Aminoanthraquinone-2-Salfonic acid
CAS:83-62-5分子结构C14H9NO5S详情供应商
82-24-61-氨基蒽醌-2-羧酸;
1-氨基-2-羧酸蒽醌
1-amino-9,10-dioxo-9,10-dihydro-2-anthracenecarboxylic acid;
1-aminoanthraquinone-2-carboxylic acid
CAS:82-24-6分子结构C15H9NO4详情供应商
117-42-01-氨基萘-3,6,8-三磺酸3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 8-amino-1;
1-Aminonaphthalene-3,6,8-trisulfonic acid;
6-naphthalenetrisulfonic acid, 8-amino-3;
8-amino-1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid;
8-aminonaphthalene-1,3,6-trisulphonic acid;
1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid,8-amino-
CAS:117-42-0分子结构C10H9NO9S3详情供应商
19286-75-01-苯氨基-4-羟基蒽醌1-Anilino-4-hydroxyanthraquinone;
1-hydroxy-4-(phenylamino)-Anthraquinone;
1-hydroxy-4-(phenylamino)-10-anthracenedione;
disperse violet 27
CAS:19286-75-0分子结构C20H13NO3详情供应商
10522-41-51-苯基-1,2-乙二醇-2-乙酸酯1,2-Ethanediol, 1-phenyl-2-acetate;
2-ethanediol, 1-phenyl- 2-acetate;
b-hydroxyphenethyl;
b-hydroxyphenethyl acetate;
b-hydroxyphenethylacetate
CAS:10522-41-5分子结构C10H12O3详情供应商
95877-36-41-苯基-1H-吡咯-2,5-二酮与乙烯基苯和2,5-呋喃二酮的聚合物(9CL)1H-Pyrrole-2,5-dione, 1-phenyl-, polymer with ethenylbenzene and 2, 5-furandione (9Cl);
1H-Pyrrole-2,5-dione,1-phenyl-,polymer with ethenylbenzene and 2,5-furandione(9Cl)
(C10H7NO2.C8H8.C4H2O3)X详情供应商

【首 页】 【上一页】 【下一页】 【尾 页】19122 页  第 1401 页  共 382432 条  转到

快速翻页:501 681 861 1041 1221 1251 1281 1311 1341 1371 1376 1381 1386 1391 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1412 1417 1422 1427 1432 1462 1492 1522 1552 1582 1762 1942 2122 2302 3202 4102 5002 5902