CAS号查询化工产品 >  CAS No.67762-77-0

67762-77-0  单聚异丁烯二氢-2,5-呋喃二酮衍生物

CAS Number:67762-77-0 基本信息
中文名:5675 单聚异丁烯二氢-2,5-呋喃二酮衍生物
英文名:75851 2,5-Furandione, dihydro-, monopolyisobutylene derivs
别名: 5-Furandione, dihydro-, 3-(polyisobutenyl)-2;
Polyisobutenylsuccinic anhydride;
Polyisobutylene succinic anhydride;
5-furandione, dihydro- monopolyisobutylene derivs.
分子结构:
  • CAS:67762-77-0_单聚异丁烯二氢-2,5-呋喃二酮衍生物的分子结构
  • CAS:67762-77-0_单聚异丁烯二氢-2,5-呋喃二酮衍生物的分子结构
  • 1
  • 2
67762-77-0
相关化学品信息
6783-92-2  67884-44-0  67050-50-4  677304-69-7  2-甲基-2-丙烯酸与2-丙烯酸丁酯  67881-01-0  10,12-二炔基二十一烷酸  6761-70-2  3,4-二氯苯乙酸甲酯  二甲基叔己基氯化硅  6788-68-7  675132-42-0  (R)-1-苯基乙基羟基胺  三聚氟氰  675602-72-9  67589-71-3  4-叔丁氧基乙酰乙酸乙酯  右旋环氧氯丙烷  67318-06-3  甲基-1H-苯并三唑与乙烯基丁醚的反应产物  67364-02-7  2-(4-甲苯基)噻唑烷-4-羧酸  67-28-7  67077-39-8  67287-49-4  67861-96-5  67874-81-1  67963-06-8  6707-33-1  氯胺酮  877|
CAS#67762-77-0 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册
本页关键词:67762-77-0  CAS 67762-77-0