CAS号查询化工产品 >  CAS No.27837-75-8

27837-75-8  1,3-异苯并呋喃二酮与1,2-乙二醇和2,5-呋喃二酮的聚合物

CAS Number:27837-75-8 基本信息
中文名:41240 1,3-异苯并呋喃二酮与1,2-乙二醇和2,5-呋喃二酮的聚合物;
不饱和聚酯树脂(189型)
英文名:21416 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,2-ethanediol and 2,5-furandione
别名: Unsaturated polyester resin 189;
1,3-isobenzofurandione, polymer with 1,2-ethanediol and2,5-furandione;
1,3-Isobenzofurandione,polymer with 1,2-ethanediol and 2,5-furandione
分子式: (C8H4O3.C4H2O3.C2H6O2)x
27837-75-8
相关化学品信息
壬基酚聚醚-2  27693-35-2  2797-17-3  279254-16-9  27957-04-6  (S)-3-氨基-4-(3-氟苯基)丁酸盐酸盐  2772-50-1  27021-43-8  27176-94-9  27141-23-7  7-氮杂双环[2,2,1]庚烷盐酸盐  27115-13-5  27731-62-0  27704-10-5  1,2-溴-4,5-亚甲二氧基苯  273401-99-3  27041-32-3  2765-59-5  27182-55-4  27468-69-5  27250-29-9  27086-86-8  L-氨基丙醇  27343-51-7  27674-51-7  27236-35-7  27433-54-1  27132-83-8  27587-87-7  27797-37-1  886|
CAS#27837-75-8 供应商
友情提醒:联系我时,请说是在爱化学看到的,谢谢!
我的库存信息
您尚未登录,请先登录注册
本页关键词:27837-75-8