CAS号查询化工产品

热门搜索化学品最多只显示前20条,请点击“搜索化学品”查看所有结果


CAS登录号 中文名 英文名 分子结构式 分子式 详情 供应商
101-80-44,4'-二氨基二苯醚4,4'-oxydianiline;
4,4'-Diaminodiphenyl ether;
4,4'-Diaminodiphenylether;
4,4'-Oxybisbenzenamine;
Bis(p-aminophenyl)ether
CAS:101-80-4分子结构C12H12N2O详情供应商
99904-22-03,3',4,4'-二苯甲酮四羧酸二酐、苯二胺、氧联二苯胺的酯化聚酰胺酸1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-, polymer with 1,3-benzenediamine and 4,4'-oxybis[benzenami;
Esterfied polyamic acid of 3,3',4,4'-benzophenonetetracarboxylic dianhydride/ phenylene diamine, oxydianiline;
4,4'-oxybis[benzenamine], 2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester
CAS:99904-22-0分子结构HO*详情供应商
82370-41-04,4'-氧联二苯胺与2-氨基-5-(4-氨基苯氧基)苯甲酰胺;
3,3'-(1,1,3,3-四甲基二硅氧烷-1,3-二基)二丙胺;
二苯甲
4,4'-oxydianiline, polymer with 2-amino-5-(4-aminophenoxy)benzamide,3,3'-(1,1,3,3-tetramethyldisilox;
4,4'-oxydianiline,polymer with 2-amino-5-(4-aminophenoxy)benzamide,3,3'-(1,1,3,3-tetramethyldisiloxane-1,3-diyl)bis-propylamine,benzophenone-3,3':4'4-tertacarboxylic dianhydride and benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride
详情供应商
84329-59-94,4'-氧联二苯胺与3,3'-1,1,3,3-(四甲基二甲硅氧烷-1,3-二基)二丙胺和4,4'-二邻苯二甲酸二酐的聚合物4,4'-oxydianiline, polymer with 3,3-(1,1,3,3-tetramethyldisiloxane-1,3-diyl)bispropylamine and 4,4'-;
4,4'-oxydianiline,polymer with 3,3-(1,1,3,3-tetramethyldisiloxane-1,3-diyl)bispropylamine and 4,4'-biphthlic dianhydride
详情供应商
82530-51-64,4'-氧联二苯胺与3,3'-(1,1,3,3-四甲基二硅氧烷-1,3-二基)二丙胺和二苯甲酮-3,3':4,4'-四甲酸二酐的聚合?4,4'-oxydianiline, polymer with 3,3'-(1,1,3,3-tetramethyldisiloxane-1,3-diyl)bispropylamine and benz;
4,4'-oxydianiline,polymer with 3,3'-(1,1,3,3-tetramethyldisiloxane-1,3-diyl)bispropylamine and benzophenone-3,3':4,4'-tetracarboxylic dianhydride
详情供应商
10526-07-51,3-双(3-氨基苯氧基)苯Benzenamine,3,3'-[1,3-phenylenebis(oxy)]bis-;
Aniline,3,3'-(m-phenylenedioxy)di- (7CI,8CI);
1,3-Bis(3-aminophenoxy)benzene;
1,3-Bis(m-aminophenoxy)benzene;
3,3'-(m-Phenylenedioxy)dianiline;
3,3'-Phenylenedioxydianiline;
3,3'-[1,3-Phenylenebis(oxy)]bis[aniline];
3,3'-[m-Phenylenebis(oxy)]dianiline;
APB;
APB-N
CAS:10526-07-5分子结构C18H16N2O2详情供应商
101-13-3Benzenamine,3,3'-(1-oxido-1,2-diazenediyl)bis-;
Aniline,3,3'-azoxydi- (8CI);
Benzenamine, 3,3'-azoxybis- (9CI);
3,3'-Azoxydianiline;
3,3'-Diaminoazoxybenzene;
NSC 7131;
m,m'-Azoxybisaniline
CAS:101-13-3分子结构C12H12N4O详情供应商
15268-07-2Benzenamine,3,3'-oxybis-;
Aniline,3,3'-oxydi- (6CI,7CI,8CI);
3,3'-Diaminodiphenyl ether;
3,3'-oxydianiline;
3,3'-Oxydiphenylamine;
3-(3-Aminophenoxy)aniline;
Bis(3-Aminophenyl) ether
CAS:15268-07-2分子结构C12H12N2O详情供应商
6245-50-74,4'-(1,4-丁二氧基)二苯胺4,4'-(1,4-Butanediyl)dioxydianiline;
4,4'-(1,4-Butanediyl)dioxydianiline;
diaminodiphenoxybutane;
4,4''-(1,4-BUTANEDIYL)DIoxydianiline ,98%
CAS:6245-50-7分子结构C16H20N2O2详情供应商
38324-63-94,4'-(1,10-癸二氧基)二苯胺4,4'-(1,10-Decanediyl)dioxydianiline;
4,4'-(1,10-Decanediyl)dioxydianiline;
4,4''-(1,10-DECANEDIYL)DIoxydianiline ,98%
CAS:38324-63-9分子结构C22H32N2O2详情供应商
47244-09-74,4'-(1,6-己二氧基)二苯胺4,4'-(1,6-Hexanediyl)dioxydianiline;
4,4'-(1,6-Hexanediyl)dioxydianiline;
4,4''-(1,6-HEXANEDIYL)DIoxydianiline ,98%
CAS:47244-09-7分子结构C18H24N2O2详情供应商
热门搜关键词:C20H28S C98H133N23O26S4 C12H25Cl3Si C13H22N2O9 C10O10Re2 AsClHO2% C24H22AsClO C115H184N30O24 C12H20N2O2S2 C7HF7O C30H48O9 C33H48N2 C12H11Cl2NO4 C8H4N2O5 C14H14OS2 C8H3F3IN C51H43N13O12S6 C56H62Br2O2P2 C26H17Br C12H15NO4S2 C14H28OSi2 C9H12IN3O5 C32H32O15 C30H24CrN6 C16H16I4N2O6 C27H30O163H2O C11H5F15O2 C22H14N6O20S4 C22H16S2 C2H5FO3Si C22H42N2O4S2 C6H18N3O2P C21H39BrN2 C33H58O13S C8H14N4O6 C24H46O4Sr 5406575 CH3NaO C22H17N2NaO5S TZPAgLE YELLO