CAS号查询化工产品

热门搜索化学品最多只显示前20条,请点击“搜索化学品”查看所有结果


CAS登录号 中文名 英文名 分子结构式 分子式 详情 供应商
17625-03-53-羧基苯磺酸钠;
3-磺酰基苯甲酸单钠盐;
间羧基苯磺酸钠
Sodium 3-sulfobenzoate;
3-Carboxybenzenesulfonic acid sodium salt;
3-Sulfobenzoic acid monosodium salt;
3-SSBA
CAS:17625-03-5分子结构C7H5NaO5S详情供应商
16856-04-5Benzenesulfonic acid,3-formyl-4-hydroxy-, sodium salt (1:1);
Benzenesulfonicacid, 3-formyl-4-hydroxy-, monosodium salt (8CI,9CI);
5-Sulfosalicylaldehydesodium salt;
Sodium salicylaldehyde-5-sulfonate
CAS:16856-04-5分子结构C7H5NaO5S详情供应商
热门搜关键词:83329 108-77-0 36062-04-1 537-03-1 119-75-5 113713-60-3 1302-93-8 8000-41-7 8001-20-5 14987-04-3 111-92-2 110-88-3 甲氧基乙酰氯 2687-25-4 25667-42-9 540-72-7 63644-62-2 9004-53-9 7446-07-3 68610-41-3 127988-22-1 72217-12-0 693-38-9 二甲基环戊烷 45506-41-0 548-26-5 增塑剂 25383-07-7 608-27-5 68855549 13080-86-9 000124-40-3 68553-02-6 1786-87-4 1194-65-6 498-94-2 68411-04-1 012179-04-3 565-80-0 12333-11-8