CAS号查询化工产品

热门搜索化学品最多只显示前20条,请点击“搜索化学品”查看所有结果


CAS登录号 中文名 英文名 分子结构式 分子式 详情 供应商
163702-07-6甲基九氟丁醚Butane,1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-methoxy-;
(Perfluorobutoxy)methane;
1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-4-methoxybutane;
1-Methoxynonafluorobutane;
CF 61;
Cosmetic Fluid CF 61;
HFC 7100;
HFE 449;
Methoxyperfluorobutane;
Methyl1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl ether;
Methyl nonafluorobutyl ether;
Methylperfluorobutyl ether;
Nonafluorobutyl methyl ether;
Perfluorobutyl methylether;
n 7100
CAS:163702-07-6分子结构C5H3F9O详情供应商
40630-22-6Butane,1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-(methylsulfonyl)-;
Methylperfluorobutyl sulfone;
NSC 263692;
Nonafluorobutylsulfonylmethane
CAS:40630-22-6分子结构C5H3F9O2S详情供应商
330562-43-1Ethanol,2,2-difluoro-2-[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]-CAS:330562-43-1分子结构C5H3F9O3详情供应商
50807-74-42,2,3,3,3-五氟丙基-1,1,2,2-四氟乙酯Propane,1,1,1,2,2-pentafluoro-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)-;
1,1-Dihydroperfluoropropyl2-hydroethyl ether;
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl-1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
CAS:50807-74-4分子结构C5H3F9O详情供应商
993-95-3Propane,1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)-;
Ether,1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl 2,2,2-trifluoroethyl (7CI,8CI);
1,1,1,2,3,3-Hexafluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)propane;
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl 2,2,2-trifluoroethyl ether;
HFE 449mec-f
CAS:993-95-3分子结构C5H3F9O详情供应商
163702-08-7Propane,2-(difluoromethoxymethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro-;
1,1,2,3,3,3-Hexafluoro-1-methoxy-2-(trifluoromethyl)propane;
2-(Difluoromethoxymethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane;
Methylnonafluoroisobutyl ether;
Methyl perfluoroisobutyl ether;
Perfluoroisobutylmethyl ether;
i 7100
CAS:163702-08-7分子结构C5H3F9O详情供应商
355-28-2全氟丁基甲醇;
全氟丁基甲醇
1-Pentanol,2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-;
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentan-1-ol
CAS:355-28-2分子结构C5H3F9O详情供应商
14117-17-01-Propanol,3,3,3-trifluoro-2,2-bis(trifluoromethyl)-;
2,2-Bis(trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropanol
CAS:14117-17-0分子结构C5H3F9O详情供应商
28302-71-81-Pentanol, nonafluoro-(8CI);
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoro-1-pentanol
CAS:28302-71-8分子结构C5H3F9O详情供应商
355-30-61,1-Pentanediol,2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-;
NONAFLUOROPENTALDEHYDE HYDRATE;
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoro-1,1-pentanediol
CAS:355-30-6分子结构C5H3F9O2详情供应商
6401-03-2METHYL NONAFLATE;
METHYL NONAFLATE;
METHYL NONAFLUOROBUTANESULFONATE;
methyl nonafluoro-1-butanesulfonate;
MethylnonafluoroButanesulphonate;
Methyl nonaflate, Methyl perfluoro-1-butanesulfonate
CAS:6401-03-2分子结构C5H3F9O3S详情供应商
热门搜关键词:DLiO C29H44O9 C22H42F3O7P C22H45NO3 C20H25N3O5 C11H15N1O2 C16H36O4Zr C21H20ClF2N3O3 C18F15P C58H71MoN4O18PW C11H14FNO4S C10H9NO6S2 C8H16FO5P CHO2Tl C10H19Cl2NO C10H14O3Si- C4H3F3O3 C5H6Cl2O2 H4Na2O8S2 C11H22N2O4 C8H18N2OS C15H20FNO3 C22H30CuN4S2 C16H16Br2O4 C46H66N16O11 C41H64N8O9 C59H105N11O12 2,5-二甲苯 C12H15ClO2 C32H68O4P2S4Zn C8H17N3O5 C24H20Cl3NO4 C36H42N4O6 C25H14 C24H29N N4O12Zr C12H9Cl2NO2 C15H29BrN2S C35H46N6O8S C14H11ClO2S