CAS号查询化工产品

热门搜索化学品最多只显示前20条,请点击“搜索化学品”查看所有结果


CAS登录号 中文名 英文名 分子结构式 分子式 详情 供应商
93-91-41-苯基-1,3-丁二酮;
1-苯甲酰丙酮
1-Phenyl-1,3-butanedione;
Benzoylacetone
CAS:93-91-4分子结构C10H10O2详情供应商
94-59-7黄樟素;
黄樟油素;
黄樟脑;
4-烯丙基-1,2-亚甲基二氧基苯
Safrole;
4-Allyl-1,2-methylenedioxybenzene;
5-Allyl-1,3-benzodioxole
CAS:94-59-7分子结构C10H10O2详情供应商
103-26-4肉桂酸甲酯Methyl cinnamate;
Methyl 3-phenyl propenoate;
3-Phenyl-2-propenoic acid methyl ester
CAS:103-26-4分子结构C10H10O2详情供应商
704-00-71,2-二乙酰苯1,2-Diacetylbenzene;
Benzene,o-diacetyl- (6CI,7CI,8CI);
1,2-Diacetylbenzene;
o-Diacetylbenzene
CAS:704-00-7分子结构C10H10O2详情供应商
1199-20-83-苯基丁-2-烯酸3-Phenylbut-2-enoic acid;
beta-Methylcinnamic acid
CAS:1199-20-8分子结构C10H10O2详情供应商
1199-77-5alpha-甲基肉桂酸;
2-甲基-3-苯基丙烯酸
alpha-Methylcinnamic acid;
2-Methyl-3-phenylacrylic acid
CAS:1199-77-5分子结构C10H10O2详情供应商
1504-74-12'-甲氧基肉桂醛;
邻甲氧基肉桂醛;
3-(2-甲氧基苯基)-2-丙烯醛
2'-Methoxycinnamaldehyde;
(2E)-3-(2-Methoxyphenyl)acrylaldehyde
CAS:1504-74-1分子结构C10H10O2详情供应商
1866-39-3对甲基肉桂酸;
4-甲基肉桂酸
4-Methylcinnamic acid;
trans-p-Methylcinnamic acid
CAS:1866-39-3分子结构C10H10O2详情供应商
1914-58-54-苯基-3-丁烯酸;
反式-苯乙烯乙酸
trans-Styrylacetic acid;
4-Phenyl-3-butenoic acid
CAS:1914-58-5分子结构C10H10O2详情供应商
2373-76-42-甲基肉桂酸;
邻甲基肉桂酸;
3-(2-甲基苯基)-2-丙烯酸
2-Methylcinnamic acid;
Cinnamicacid, o-methyl- (6CI,7CI,8CI);
2-Methylcinnamic acid;
3-(2-Methylphenyl)-2-propenoic acid;
3-(2-Methylphenyl)acrylic acid;
NSC 99069;
o-Methylcinnamic acid
CAS:2373-76-4分子结构C10H10O2详情供应商
2495-35-4丙烯酸苄酯Benzyl acrylate;
Acrylicacid, benzyl ester (6CI,7CI,8CI);
Benzyl 2-propenoate;
Benzyl acrylate;
NSC20964;
SR 432;
Sartomer SR 432;
V 160;
Viscoat 160
CAS:2495-35-4分子结构C10H10O2详情供应商
2628-16-24-乙酰氧基苯乙烯;
对乙酰氧基苯乙烯
4-Ethenylphenol acetate;
4-Vinylphenyl acetate;
4-Acetoxystyrene
CAS:2628-16-2分子结构C10H10O2详情供应商
3160-35-84-羟基亚苄基丙酮;
对羟基亚苄基丙酮
4-Hydroxybenzylideneacetone;
4-(4-Hydroxyphenyl)but-3-en-2-one
CAS:3160-35-8分子结构C10H10O2详情供应商
3470-50-66-羟基-3,4-二氢-2H-1-萘酮;
6-羟基-1-四氢萘酮
6-Hydroxy-1-tetralone;
6-Hydroxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
CAS:3470-50-6分子结构C10H10O2详情供应商
5111-70-65-甲氧基-1-茚酮;
5-甲氧基茚酮
5-Methoxy-1-indanone;
5-Methoxyindan-1-one
CAS:5111-70-6分子结构C10H10O2详情供应商
5669-19-22-苄基丙烯酸2-Benzylacrylic acid;
2-Benzyl acrylic acid;
(Phenylmethyl)-2-propenoic acid
CAS:5669-19-2分子结构C10H10O2详情供应商
6120-95-21-苯基-1-环丙羧酸;
1-苯基环丙基甲酸
1-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid;
1-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylicacid;
1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid;
NSC 154619
CAS:6120-95-2分子结构C10H10O2详情供应商
13623-25-16-甲氧基-1-茚酮6-Methoxy-1-indanone;
6-Methoxy-1H-indanone
CAS:13623-25-1分子结构C10H10O2详情供应商
22009-38-77-羟基-3,4-二氢-2H-1-萘酮;
7-羟基-1-四氢萘酮
7-Hydroxy-1-tetralone;
7-Hydroxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
CAS:22009-38-7分子结构C10H10O2详情供应商
28315-93-75-羟基-1-四氢萘酮5-Hydroxy-1-tetralone;
1,2,3,4-Tetrahydro-5-hydroxynaphthalen-1-one
CAS:28315-93-7分子结构C10H10O2详情供应商
热门搜关键词:CHF3S C6H3F3IN C54H105CeO6 C19H22N2S C11H21F6N7OP2 C16H24ClN3O3S C6H7N5O4 C14H9ClN2O5 h8i2mgo10 (C6H14O3_O4)x C12H30Cl3N9O2 C6D12N2S4 C10H12NS c14h34o5si4 C10H9Cl2NO2 C14H9NO2S C20H42O5Sn2 c25h30n3 C13H20BNO3 c6h8n2o6s2 C14H4F4O4 C22H40O3 84406-63-3 C2AgF3O2 C16H10Cl2N4Na2O7S2 C21H13FO H6N2Si B2CuO4 C48H85N3O5 C12H13N4NaO4S C21H20N2O4S c16h13n3o7s2 C9H19NSSi2 C6H3BrCl2OS C18H14F3NO2 C9H14N2O8 C5H10OS2 C22H36ClNO3 GdSe C4Cl2F4