CAS号查询化工产品

热门搜索化学品最多只显示前20条,请点击“搜索化学品”查看所有结果


CAS登录号 中文名 英文名 分子结构式 分子式 详情 供应商
68609-36-92,5-呋喃二酮与氯化聚丙烯的反应产物2,5-Furandione, reaction products with polypropylene, chlorinated;
2,5-furandione, reaction products with polypropylene,chlorinated;
2,5-Furandione,reaction products with polypropylene,chlorinated
(C4H2O3.C3H6)x详情供应商
热门搜关键词:131074-64-1 603113-07-1 196597-61-2 1185144-63-1 106253-69-4 120568-18-5 1076199-41-1 694433-59-5 6865-68-5 148642-19-7 171086-52-5 63546-27-0 105011-00-5 690632-31-6 6052-15-9 酒石酸盐 161007-96-1 69004-04-2 174636-85-2 1185240-27-0 56479-75-5 50365-32-7 16741-27-8 171596-42-2 C13H24O2 1020718-78-8 55757-47-6 131185-00-7 63800-37-3 675602-65-0 503179-70-2 137025-10-6 18656-38-7 104395-87-1 55453-00-4 1211195-38-8 24558-92-7 1076198-59-8 162411-24-7 100929-57-5