CAS号查询化工产品

热门搜索化学品最多只显示前20条,请点击“搜索化学品”查看所有结果


CAS登录号 中文名 英文名 分子结构式 分子式 详情 供应商
109-09-12-氯吡啶2-Chloropyridine;
2-Chloropyridine
CAS:109-09-1分子结构C5H4ClN详情供应商
2402-95-12-氯吡啶-N-氧化物2-Chloropyridine-N-oxide;
Pyridine,2-chloro-, oxide (6CI);
2-Chloropyridine 1-oxide;
2-Chloropyridine N-oxide;
2-Chloropyridine oxide
CAS:2402-95-1分子结构C5H4ClNO详情供应商
4684-94-06-氯吡啶-2-羧酸;
2-氯吡啶-6-羧酸
6-Chloropicolinic acid;
6-Chloropyridine-2-carboxylic acid
CAS:4684-94-0分子结构C6H4ClNO2详情供应商
5350-93-62-氯-5-氨基吡啶;
5-氨基-2-氯吡啶
5-Amino-2-chloropyridine;
3-Amino-6-chloropyridine
CAS:5350-93-6分子结构C5H5ClN2详情供应商
6298-19-73-氨基-2-氯吡啶3-Amino-2-chloropyridine;
2-Chloro-3-pyridinamine
CAS:6298-19-7分子结构C5H5ClN2详情供应商
6684-06-62-氯吡啶-3-磺酰氯2-Chloropyridine-3-sulfonyl chloride;
2-Chloro-3-chlorosulfonylpyridine;
2-Chloro-3-pyridinesulfonyl chloride;
2-Chloro-3-pyridylsulfonyl chloride
CAS:6684-06-6分子结构C5H3Cl2NO2S详情供应商
6684-39-52-氯吡啶-5-磺酰氯2-Chloropyridine-5-sulfonyl chloride;
6-Chloropyridine-3-sulfonyl chloride
CAS:6684-39-5分子结构C5H3Cl2NO2S详情供应商
13602-82-94-乙酰氨基-2-氯吡啶;
N-(2-氯吡啶-4-基)乙酰胺
4-Acetamido-2-chloropyridine;
N-(2-Chloropyridin-4-yl)acetamide
CAS:13602-82-9分子结构C7H7ClN2O详情供应商
14432-12-32-氯-4-氨基吡啶;
4-氨基-2-氯吡啶
4-Amino-2-chloropyridine;
2-Chloro-4-pyridinamine
CAS:14432-12-3分子结构C5H5ClN2详情供应商
52200-48-33-溴-2-氯吡啶;
2-氯-3-溴吡啶
3-Bromo-2-chloropyridine;
2-Chloro-3-bromopyridine;
3-Bromo-2-chloropyridine;
3-bromo-2-chlorolpyridine;
CAS:52200-48-3分子结构C5H3BrClN详情供应商
53939-30-35-溴-2-氯吡啶;
2-氯-5-溴吡啶
5-Bromo-2-chloropyridine;
2-Chloro-5-bromopyridine
CAS:53939-30-3分子结构C5H3BrClN详情供应商
65287-34-52-氯吡啶-4-甲酰氯2-Chloropyridine-4-carbonyl chloride;
2-Chloro-4-pyridinecarbonylchloride;
2-Chloroisonicotinoyl chloride
CAS:65287-34-5分子结构C6H3Cl2NO详情供应商
73583-37-62-氯-4-溴吡啶;
4-溴-2-氯吡啶
4-Bromo-2-chloropyridine;
2-Chloro-4-bromopyridine
CAS:73583-37-6分子结构C5H3BrClN详情供应商
97004-04-15-氨基甲基-2-氯吡啶5-(Aminomethyl)-2-chloropyridine;
((2-Chloropyridin-5-yl)methyl)amine;
((6-Chloropyridin-3-yl)methyl)amine;
(2-Chloro-5-pyridyl)methylamine;
(6-Chloro-3-pyridyl)methylamine;
(6-Chloropyridin-3-yl)methanamine;
1-(6-Chloropyridin-3-yl)methanamine;
2-Chloro-5-(aminomethyl)pyridine;
3-Aminomethyl-6-chloropyridine;
5-(Aminomethyl)-2-chloropyridine;
6-Chloro-3-(aminomethyl)pyridine;
6-Chloro-3-pyridinemethanamine
CAS:97004-04-1分子结构C6H7ClN2详情供应商
101066-61-92-氯吡啶-4-甲醛;
2-氯异吡啶基甲醛
2-Chloroisonicotinaldehyde;
2-Chloropyridine-4-carbaldehyde
CAS:101066-61-9分子结构C6H4ClNO详情供应商
160430-64-8啶虫脒;
啶虫咪;
乙虫脒;
吡虫清;
(E)-N-((6-氯-3-吡啶)甲基)-N'-氰基-N-甲基-乙亚胺基胺;
(E)-N-(N-氰基乙亚胺
Acetamiprid;
(E)-N-((6-Chloro-3-pyridinyl)methyl)-N'-cyano-N-methyl-ethanimidamide
CAS:160430-64-8分子结构C10H11ClN4详情供应商
205744-14-5(2-氯吡啶-3-基)甲胺(2-Chloropyridin-3-yl)methanamine;
3-Aminomethyl-2-chloropyridine;
[(2-Chloropyridin-3-yl)methyl]amine
CAS:205744-14-5分子结构C6H7ClN2详情供应商
216394-05-73-溴-2-氯吡啶-5-磺酰氯;
2-氯-3-溴吡啶-5-磺酰氯
5-Bromo-6-chloropyridine-3-sulfonyl chloride;
3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulfonyl chloride
CAS:216394-05-7分子结构C5H2BrCl2NO2S详情供应商
381248-04-02-氯吡啶-3-硼酸2-Chloro-3-pyridylboronic acid;
2-Chloropyridine-3-boronic acid
CAS:381248-04-0分子结构C5H5BClNO2详情供应商
热门搜关键词: 汽油 95-93-2 3TR AS  C15H24 88-99-3 分散蓝 90640-86-1 OHS SBR 维生素 22469-52-9 氨基酸? 二氰基 四溴乙烷 trimethylene 酒石酸 65-85-0 rosin 纤维素醚   聚醚多元醇 cr 甲醇 64742-52-5 防老剂 PBDE 异三聚氰酸酯 C16H12O5 sn C7H13NO DT 12190-79-3 decahydro 1002-33-1 α-羟基 Ni