CAS号查询化工产品

热门搜索化学品最多只显示前20条,请点击“搜索化学品”查看所有结果


CAS登录号 中文名 英文名 分子结构式 分子式 详情 供应商
3452-97-93,5,5-三甲基-1-己醇;
3,5,5-三甲基己醇;
异壬醇
3,5,5-trimethyl hexanol;
3,5,5-Trimethyl-1-hexanol;
3,5,5-Trimethylhexanol;
3,5,5-Trimethylhexyl alcohol;
NSC 83151;
NSC 97226;
Nonylol;
i-Nonyl alcohol
CAS:3452-97-9分子结构C9H20O详情供应商
27458-94-2异壬醇Isononyl alcohol;
7-Methyloctan-1-ol
CAS:27458-94-2分子结构C9H20O详情供应商
72968-15-1邻苯二甲酸酐与三甘醇异壬醇的聚合物e1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,2'-[1,2-ethanediylbis(oxy)]bis[ethanol], 3,5,5-trimethylhexy;
1,3-Isobenzofurandione, triethyleneglycol, 3,5,5-trimethyl-1-hexanol polymer;
3,5,5-trimethylhexyl ester;
1,3-Isobenzofurandione,polymer with 2,2'-[1,2-ethanediylbis(oxy)]bis[ethanol],3,5,5-trimethylhexyl ester;
1,3-Isobenzofurandione,triethyleneglycol,3,5,5-trimethyl-1-hexanol polymer
详情供应商
2430-22-0异壬醇;
7-甲基-1-辛醇
1-Octanol, 7-methyl-;
7-Methyl-1-octanol
CAS:2430-22-0分子结构C9H20O详情供应商
热门搜关键词:C21H16N4 C36H49N3O6 C17H15ClO7 C32H45N8O17P3S C15H17BrIN3 C16H19N5O2(HCl) C36H54O11 C18H34Na2O5S C17H22BrN3 C8H12N6O2 C9H8N4 C6HD2Cl3O C14H14ClN3O2S C14H18I2N2O2 H4O6Si4 C6H9CuNO7 C19H29ClO3 C10H16Br2N2O2 C5D8O C27H24ClP C12H12ClNO3 C18H14ClN5O5 ch4br2o6p2 C10H10Cl2Zr C16H19Cl2N3O2S C11H10O4- CBrNS C9H20O6S C6H15NO5Si C15H3F18O6Y Sb2Zn3 C20H28N2O4 C13H4ClF15O2S C27H32N4O7S C11H20O2Si CH3ClHg H2O6SiW C11H19F3N2O2 乙酸-2-甲基丙酯 C6H17O3PSi