CAS号查询化工产品

热门搜索化学品最多只显示前20条,请点击“搜索化学品”查看所有结果


CAS登录号 中文名 英文名 分子结构式 分子式 详情 供应商
84696-19-5缕梅Witch hazel extract详情供应商
469-32-9缕梅单宁;
缕梅单宁;
D-Ribose,2-C-[[(3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy]methyl]-, 5-(3,4,5-trihydroxybenzoate);
Hamamelitannin(6CI,7CI);
Ribose, 2-C-(hydroxymethyl)-, 21,5-digallate, D- (8CI);
Gallic acid,21,5-diester with 2-C-(hydroxymethyl)-D-ribose (8CI);
2',5-Di-O-galloyl-D-hamamelose
CAS:469-32-9分子结构C20H20O14详情供应商
热门搜关键词:124461-27-4 116834-08-3 135859-36-8 30710-21-5 3987-86-8 3463-21-6 135654-16-9 3052-61-7 CF3CFCHCF3 003751-48-2 341529-34-8 122180-11-4 134319-22-5 40359-30-6 143880-81-3 00652-67-5 13515-76-9 Corporation 118799-24-9 13498-06-1 321309-43-7 130225-27-3 34634-22-5 13508-96-8 129623-61-6 336-13-0 348-36-7 13455-00-0 34228-15-4 13017-53-3 13282-67-2 335-70-6 122081-29-2 119750-09-3 13682-99-0 12153-28-5 m0 136997-71-2 127733-40-8 14178-15-5