CAS号查询化工产品

热门搜索化学品最多只显示前20条,请点击“搜索化学品”查看所有结果


CAS登录号 中文名 英文名 分子结构式 分子式 详情 供应商
586-35-62-溴四苯醌;
2-溴对苯二甲酸
2-Bromoterephthalic acid;
Terephthalicacid, bromo- (6CI,7CI,8CI);
2-Bromo-1,4-benzenedicarboxylic acid;
2-Bromoterephthalic acid;
Bromoterephthalic acid;
NSC 3985
CAS:586-35-6分子结构C8H5BrO4详情供应商
610-29-72-硝基对苯二甲酸Nitroterephthalic acid;
2-Nitroterephthalic acid
CAS:610-29-7分子结构C8H5NO6详情供应商
610-92-42,5-二羟基对苯二甲酸2,5-Dihydroxyterephthalic acid;
2,5-Dihydroxy-1,4-benzenedicarboxylic acid
CAS:610-92-4分子结构C8H6O6详情供应商
652-36-82,3,5,6-四氟对苯二甲酸Tetrafluoroterephthalic acid;
2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzenedicarboxylic acid
CAS:652-36-8分子结构C8H2F4O4详情供应商
1679-64-7对苯二甲酸单甲酯mono-Methyl terephthalate;
1,4-Benzenedicarboxylic acid monomethyl ester
CAS:1679-64-7分子结构C9H8O4详情供应商
1861-32-1氯酞酸二甲酯;
2,3,5,6-四氯对苯二甲酸二甲酯
Dacthal;
DCPA;
Chlorthal-dimethyl;
Dimethyl 2,3,5,6-tetrachlorobenzene-1,4-dicarboxylate
CAS:1861-32-1分子结构C10H6Cl4O4详情供应商
2136-79-0四氯对苯二甲酸;
氯酞酸
Chlorthal;
Tetrachloroterephthalic acid
CAS:2136-79-0分子结构C8H2Cl4O4详情供应商
5156-01-42-甲基-1,4-苯二甲酸;
2-甲基对苯二甲酸
2-Methyl-1,4-benzenedicarboxylic acid;
2-Methylterephthalic acid
CAS:5156-01-4分子结构C9H8O4详情供应商
5292-45-52-硝基对苯二甲酸二甲酯Dimethyl nitroterephthalate;
Dimethyl 2-nitroterephthalate;
Dimethyl 2-nitrobenzene-1,4-dicarboxylate
CAS:5292-45-5分子结构C10H9NO6详情供应商
5372-81-62-氨基对苯二甲酸二甲酯Dimethyl aminoterephthalate;
Dimethyl 2-aminoterephthalate
CAS:5372-81-6分子结构C10H11NO4详情供应商
6051-43-0对苯二甲酸单酰胺Terephthalic acid monoamide;
Terephthalamicacid (6CI,7CI,8CI);
4-(Aminocarbonyl)benzoic acid;
4-Carbamoylbenzoic acid;
p-Carbamoylbenzoic acid;
p-Carboxybenzamide
CAS:6051-43-0分子结构C8H7NO3详情供应商
6422-86-2对苯二甲酸二辛酯;
对苯二甲酸二异辛酯;
对苯二甲酸二(2-乙基己)酯;
DOTP
Dioctyl terephthalate;
Bis(2-ethylhexyl) terephthalate;
1,4-Benzenedicarboxylic acid bis(2-ethylhexyl) ester
CAS:6422-86-2分子结构C24H38O4详情供应商
13731-82-32,5-二溴对苯二甲酸;
2,5-二溴-1,4-苯二甲酸
2,5-Dibromoterephthalic acid;
Terephthalicacid, 2,5-dibromo- (6CI,7CI,8CI);
1,4-Dibromo-2,5-benzenedicarboxylic acid;
2,5-Dibromo-4-carboxybenzoic acid;
2,5-Dibromoterephthalic acid;
NSC 115430
CAS:13731-82-3分子结构C8H4Br2O4详情供应商
18643-84-02-氯对苯二甲酸二甲酯Dimethyl chloroterephthalate;
Dimethyl 2-chloroterephthalate
CAS:18643-84-0分子结构C10H9ClO4详情供应商
39020-35-42-硝基对苯二甲酸二甲酯Dimethyl nitroterephthalate;
2-Nitroterephthalic acid dimethyl ester;
2-Nitro-1,4-benzenedicarboxylic acid dimethyl ester
CAS:39020-35-4分子结构C10H9NO6详情供应商
60728-41-82-氨基对苯二甲酸甲酯1-Methyl 2-aminoterephthalate;
1-Methyl2-aminoterephthalate;
2-Aminoterephthalic acid 1-methyl ester;
3-Amino-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid
CAS:60728-41-8分子结构C9H9NO4详情供应商
26590-75-01,3-丙二醇与对苯二甲酸的聚合物1,4-Benxenedicarboxylic acid polymer with 1,3-propanediol(C8H6O4.C3H8O2)x详情供应商
65421-56-91,6-己二酸与对苯二甲酸二甲酯、间苯二甲酸、新戊二醇和三羟甲基丙烷的聚合物Polymer of AS, DMT, IPS, NPG, TMP详情供应商
63687-35-41,6-己二酸与对苯二甲酸二甲酯、间苯二甲酸、乙二醇、丙烯酸-3-羟基-2,2-二甲基-3-羟基-2,2-二甲基丙基酯新Polymer of AS, DMT, IPS, EG, HPVS-NPG-ester, NPG;
1,3-benzenedicarboxylic acid, polymer with dimethyl1,4-benzenedicarboxylate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol,1,2-ethanediol, hexanedioic acid and 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate
详情供应商
100-21-0苯二甲酸;
1,4-苯二甲酸;
对苯二甲酸;
松油苯二甲酸;
对酞酸
p-Phthalic acid;
Terephthalic acid;
1,4-Benzenedicarboxylic acid;
1,4-dicarboxybenzene;
1,4-phthalic acid;
acide terephtalique
CAS:100-21-0分子结构C8H6O4详情供应商
热门搜关键词:00108-39-4 葡萄糖酸钙 10094-45-8 2,6-二氨基吡啶 106-68-3 719-22-2 27858-32-8 茜素黄GG 133-14-2 紫脲酸铵 540-69-2 515-96-8 21637-25-2 001313-13-9 1104-21-8 24969-06-0 甲基橙 17609-80-2 89-82-7 112-95-8 65443-14-3 186826-86-8 36431-22-8 103-33-3 7647-15-6 72030-25-2 25307-17-9 溴酸钾 氢碘酸 硫氰酸钾 96-08-2 红景天提取物 二苯乙醇酮 154350-29-5 (Z)-3,7-二甲基-1,3,6-十八烷三烯 504-96-1 3557-49-1 877133-54-5 二苯胺磺酸钡 14484-47-0