CAS号查询化工产品

热门搜索化学品最多只显示前20条,请点击“搜索化学品”查看所有结果


CAS登录号 中文名 英文名 分子结构式 分子式 详情 供应商
106-57-0氨酸酐;
2,5-哌嗪二酮
2,5-diketopiperazine;
2,5-dioxopiperazine;
2,5-piperazinedione;
alpha,gamma-diacipiperazine;
cyclo(glycylglycyl);
cyclodiglycine;
cycloglycylglycine
CAS:106-57-0分子结构C4H6N2O2详情供应商
127191-97-31-[N,O-二(5-异喹啉磺酰基)-N-甲基-L-型酪氨酸]-4-苯基哌嗪KN-62;
KN-62;
4-[(2S)-2-[(5-ISOQUINOLINYLSULFONYL)METHYLAMINO]-3-OXO-3-(4-PHENYL-1-PIPERAZINYL)PROPYL] PHENYL ISOQUINOLINESULFONIC ACID ESTER;
1-[N,O-BIS-(5-ISOQUINOLINESULFONYL)-N-METHYL-L-TYROSYL]-4-PHENYLPIPERAZINE;
(S)-5-ISOQUINOLINESULFONIC ACID 4-(2-[(5-ISOQUINOLINYLSULFONYL)METHYLAMINO]- 3-OXO-3-[4-PHENYL-1-PIPERAZINYL]PROPYL)PHENYL ESTER;
1-(N,O-BIS-(5-ISOQUINOLINESULFONYL)-*N-M ETHYL-L-TYR;
KN-62 97%;
KN-62, 99+%;
4-((2S)-2-((5-isoquinolinylsulfonyl)methylamino)-3-oxo-3-(4-phenyl-1-piperazinyl)propyl)phenylisoquinolinesulfonicacid
CAS:127191-97-3分子结构C38H35N5O6S2详情供应商
热门搜关键词:C19H15NO4Si H4INaO2 C62H113N11O12 C14H20N3O5PS C19H28NO7 C14H15FN2O4S2 C13H10N2O6 C6H2F6N2O2 C16H27ClN2O3 C9H5D4N3O2 C9H8ClN3 C3ClF7 C8H3BrF3N3O2 f6h12mgo6si CsIO3 Na4O7P2 C22H29NO9 C6H13N5O4 C15H9F6KO2 C12H19Cl3O2 C20H16Cl2N2O3 十三烷醇聚醚-12 C13H15FN2O4S C31H43N C21H30N2O6  C7H7N3S C6H10O10 C10H12Cl2MnN2O2 C14H8ClNO2 C15H30N2O C8H20Cl2N4O2 C24H27NO2 C8H4Cl2F4 C22H30F2O2 C20H41Br C21H30N4O3 C10H23BN2O6S C4H14Cl2CoN6O2 C16H22O3Si2