CAS号查询化工产品

热门搜索化学品最多只显示前20条,请点击“搜索化学品”查看所有结果


CAS登录号 中文名 英文名 分子结构式 分子式 详情 供应商
106-57-0氨酸酐;
2,5-哌嗪二酮
2,5-diketopiperazine;
2,5-dioxopiperazine;
2,5-piperazinedione;
alpha,gamma-diacipiperazine;
cyclo(glycylglycyl);
cyclodiglycine;
cycloglycylglycine
CAS:106-57-0分子结构C4H6N2O2详情供应商
127191-97-31-[N,O-二(5-异喹啉磺酰基)-N-甲基-L-型酪氨酸]-4-苯基哌嗪KN-62;
KN-62;
4-[(2S)-2-[(5-ISOQUINOLINYLSULFONYL)METHYLAMINO]-3-OXO-3-(4-PHENYL-1-PIPERAZINYL)PROPYL] PHENYL ISOQUINOLINESULFONIC ACID ESTER;
1-[N,O-BIS-(5-ISOQUINOLINESULFONYL)-N-METHYL-L-TYROSYL]-4-PHENYLPIPERAZINE;
(S)-5-ISOQUINOLINESULFONIC ACID 4-(2-[(5-ISOQUINOLINYLSULFONYL)METHYLAMINO]- 3-OXO-3-[4-PHENYL-1-PIPERAZINYL]PROPYL)PHENYL ESTER;
1-(N,O-BIS-(5-ISOQUINOLINESULFONYL)-*N-M ETHYL-L-TYR;
KN-62 97%;
KN-62, 99+%;
4-((2S)-2-((5-isoquinolinylsulfonyl)methylamino)-3-oxo-3-(4-phenyl-1-piperazinyl)propyl)phenylisoquinolinesulfonicacid
CAS:127191-97-3分子结构C38H35N5O6S2详情供应商
热门搜关键词:6471-78-9 13815-17-3 12030-49-8 112-61-8 25852-47-5 2455-24-5 42204-14-8 42196-31-6 12645-50-0 12245395 20845-92-5 酚酞 川楝素 10022-66-9 15170-57-7 50982-12-2 巯基乙胺 12092-47-6 5160-02-1 14898-67-0 18746-63-9 58812-37-6 27813-02-1 司帕沙星 14024-61-4 58-05-9 37282-12-5 10040-45-6 10584-98-2 16941-12-1 51850-20-5 000110-42-9 68958-85-0 13820-96-7 1,2-戊二醇 129423-54-7 59831-02-6 31621-07-5 18991-62-3 002490-49-5