CAS号查询化工产品

热门搜索化学品最多只显示前20条,请点击“搜索化学品”查看所有结果


CAS登录号 中文名 英文名 分子结构式 分子式 详情 供应商
36238-99-0苯基磷酸二异丙酯;
苯基膦酸二异丙酯
Phosphonous acid,P-phenyl-, bis(1-methylethyl) ester;
Phosphonousacid, phenyl-, bis(1-methylethyl) ester (9CI);
Phosphonous acid, phenyl-,diisopropyl ester (6CI);
Diisopropoxyphenylphosphine;
Diisopropylphenylphosphonite;
NSC 171037;
Phenyldiisopropoxyphosphine
CAS:36238-99-0分子结构C12H19O2P详情供应商
58264-04-3氰甲基膦酸二异丙酯Phosphonic acid,methyl-, 1-cyano-1-methylethyl 1-methylethyl ester (9CI);
DIISOPROPYL CYANOMETHYLPHOSPHONATE, 97;
2-DIPROPAN-2-YLOXYPHOSPHORYLACETONITRILE;
Diisopropyl cyanomethylphosphonate 97%
CAS:58264-04-3分子结构C8H16NO3P详情供应商
58-26-4二异丙基氯甲基磷酸酯;
氰甲基膦酸二异丙酯
DIISOPROPYL CYANOMETHYLPHOSPHONATE, 97;
DIISOPROPYL CYANOMETHYLPHOSPHONATE, 97;
2-DIPROPAN-2-YLOXYPHOSPHORYLACETONITRILE;
Diisopropyl cyanomethylphosphonate 97%
CAS:58-26-4化学结构C8H16NO3P详情供应商
热门搜关键词:f136e2 3-acetamido-1 C24H20N4O5 CH3CH(Cl)COOCH2CH3 Benzene, ethenyl C27NO2H45 C2 BUTENE CH4N2O.CH2O 68611-64-3 CHCLCH4 Hg3As2 CuH2 二苯 吡喃 N,N-二甲基 酰 co9s8 C7 H6 Cl N3 GMA 301A 马齿苋皂苷 马齿苋皂 hexen-1-ol acetate tripheno 氨 甲基 丁醛 C8H3O2N2F3 C6H6ClCOOH trimethoquinol C8H9O3N5 C14H13NCl2 C14H12NCl2 C8HOF7 taurin (CH3)2CC(CH3)2 C13H21O2N2Cl 基邻苯二甲酰亚胺 C7N3OH7 D - ìì????°±?á? C6H5-N=CH-COOH C10OSH22 C12H26SO